تحقیق بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA و سایر

درباره تحقیق بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA در دسته بندی سایر + 3405

تحقیق بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل، سایر موضوع مورد نظر را بررسی کرده و نتایج به دست آمده را به صورت شفاف و قابل فهم بیان می‌کند. این نوع تحقیق بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA، برای افزایش دانش و تحقیقات در زمینه‌های سایر، به کار گرفته می‌شود. برای مشاهده توضیحات کامل تحقیق بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA 3405 به لینک دانلود بروید.

دانلود

تحقیق بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA دسته بندي : مهندسی عمران » سایر دانلود تحقیق با موضوع بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA،در قالب word و در 93صفحه، قابل ویرایش.فهرست:فصل اول: آناليز ديناميكي با استفاده از بردارهاي ريتز وابسته به باربخش اول: تحليل ديناميكي1-1- اصول اوليه تحليل ديناميكي2-1- تعادل ديناميكي3-1- روش حل گام به گام4-1- روش برهم نهي مدي5-1- تحليل طيف پاسخ6-1- حل در حوزه فركانس7-1- حل معادلات خطيبخش دوم: محاسبه بردارهاي متعامد بر جرم و سختيمقدمه1-2- روش جستجوي دترميناني2-2- كنترل ترتيب استورم3-2- متعامد سازي گرام اشميت4-2- تكرار زير فضاي بلوكي5-2- حل سيستمهاي منفرد6-2- ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به باربخش سوم: كليات روش LDR1-3- روش جداسازي دو مرحله اي در تحليل سازه ها1-1-3- جداسازي مسائل خطي ديناميكي به وسيله برهم نهي مدي2-3- استفاده از بردارهاي ريتز در ديناميك سازه ها1-2-3- روش ريلي براي سيستمهاي تك درجه آزادي3-3- توليد خودكار بردارهاي ريتز وابسته به بار4-3- تاثير فرمول بندي اجزاي محدود بر ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار1-4-3- ماتريس جرم2-4-3- بردار بارگذاري1-2-4-3- محتواي فركانسي2-2-4-3- توزيع مكانيبخش چهارم: ارتباط ميان الگوريتم بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش Lanczos1-4- روش Lanczos2-4- خواص اساس بردارهاي ريتز وابسته به بار3-4- نكاتي در مورد تعامد بردارهاي پايه ريتز وابسته به بار4-4- تحليل سيستمهاي با ميرايي1-4-4- روند حل براي ميرايي متناسب (با ماتريس سختي2-4-4- روند حل براي ميرايي غير متناسب5-4- فلسفه اساسي فراسوي بردارهاي ريتز وابسته به باربخش پنجم: توسعه تخمين خطا براي بردارهاي ريتز وابسته به بار1-5- تخمين هاي خطاي مكاني براي ارائه بارگذاري2-5- ارائه بارگذاري به وسيله پايه بردارهاي ريتز وابسته به بار3-5- تخمين هاي خطا با استفاده از مجموع بارهاي ارائه شده4-5- تخمين خطا براساس معيار اقليدسي بردار خطاي نيرو.5-5- روشهاي جمع بندي براي آناليز برهم نهي مستقيم بردار1-5-5- روش تصحيح استاتيكي2-5-5- روش شتاب مدي6-5- رابطه ميان بردارهاي ريتز وابسته به بار و حل مقدار ويژه دقيقبخش ششم: الگوريتمي جديد براي ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار1-6- استقلال خطي بردارهاي ريتز وابسته به بار1-1-6- روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد2-1-6- بردارهاي ريتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد3-1-6- باز متعامد سازي انتخابي4-1-6- كاربرد كامپيوتري متعامد سازي انتخابي2-6- تنوع محاسباتي الگوريتم بردارهاي ريتز وابسته به بار1-2-6- بردارهاي ريتز LWYD2-2-6- كاربرد كامپيوتري با استفاده از فرم كاهش يافته سه قطري3-6- كاربرد عددي روي سيستمهاي ساده سازه‌اي1-3-6- حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP2-3-6- توضيح مدل رياضي3-3-6- ارزيابي گونه هاي محاسباتي الگوريتم ريتزبخش هفتم: تحليل ديناميكي غيرخطي با برهم نهي مستقيم بردارهاي ريتز1-7- منبع و حد رفتار غيرخطي2-7- تكنيك هاي راه حل براي تحليل ديناميكي غيرخطي3-7- روشهاي انتگرال گيري مستقيم4-7- روشهاي برهم نهي برداري5-7- گزينش بردارهاي انتقال براي روشهاي برهم نهي6-7- خط مشي هاي حل سيستمهاي غيرخطي كلي7-7- خط مشي هاي حل سيستمهاي غيرخطي محليبخش هشتم: توصيف فيزيكي الگوريتم ريتز و ارائه چند مثال1-8- مقايسه حل با استفاده از بردارهاي ويژه و بردارهاي ريتزمثال 1:مثال 2:مثال 3:بخش نهم: تحليل ديناميكي با استفاده از بردارهاي ريتز1-9- معادله حركت كاهش يافتهنتيجهمراجع فصل اولضميمهفصل دوم: آناليز استاتيكي فزاينده غيرخطي مودال (MPA)بخش اول: آناليز استاتيكي فزاينده غيرخطي1-1- روندهاي تحليلي2-1- پيدايش روش غيرخطي استاتيكي3-1- فرضيات اساسي1-3-1- كنترل براساس نيرو يا تغيير مكان2-3-1- الگوهاي بارگذاري3-3-1- تبديل سازه MDF به SDF4-3-1- تغيير مكان هدف5-3-1- حداكثر شتاب زمين4-1- روش آناليز استاتيكي غيرخطي5-1- روش گام به گام در محاسبه منحني ظرفيت1-5-1- روش گام به گام محاسبه منحني ظرفيت6-1- محدوديتهاي POAبخش دوم: MPA1-2- معادلات حركت2-2- معرفي سيستمهاي مورد بررسي و حركت زمين3-2- روند تقريبي تحليل1-3-2- بسط مدي نيروهاي موثر2-3-2- ايده اساسي4-2- روشUMRHA1-4-2- سيستمهاي خطي2-4-2- سيستمهاي غيرخطي.5-2- MPA1-5-2- سيستمهاي الاستيك2-5-2- سيستمهاي غيرالاستيك6-2- خلاصه MPA7-2- برآورد روشبخشی از متن تحقیق:الگوريتمي جديد براي ايجاد بردارهاي ريتزدر اين فصل رفتار بردارهاي ريتز وابسته به بار ، با وجود دقت محدود اعمال رياضي در كامپيوترها بررسي مي گرد. نشان داده خواهد شد كه اگر الگوريتم به گونه اي مستقيم به كار گرفته شود، آنگونه كه در قسمت اول اين بخش عنوان شده است، رفتار واقعي اين روش مي تواند كاملاً متفاوت با رفتار تئوري باشد ،زيرا بردارهاي حاصله مستقل خطي نخواهند بود. سپس الگوريتمي جديد براي ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار ارائه مي گردد. نشان داده خواهد شد الگوريتم اصلاح شدة بردارهاي ريتز (LWYD) بسيار پايدارتر از الگوريتم اصلي عنوان شده مي باشد.در پايان نيز مثالي عددي ارائه مي گردد.1-6- استقلال خطي بردارهاي ريتز وابسته به بارنشان داده شد الگوريتم ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار شبيه به روند توليد بردارهاي Lanczos است. بنابراين روش بردارهاي ريتز نيز مستعد همان مشكل روش Lanczos يعني از دست دادن تعامد مي باشد كه در كاربردهاي اولية Lanczos در كامپيوتر مشهود بود. اگر به صورت ويژه نگاه كنيم بيشتر نگران كاربرد كامپيوتري با استفاده از رياضيات با دقت محدود براي گامهاي 4.b و 4.c (شكل 1-3)كه مربوط به روند متعامدسازي Gram-Schmidt مي باشد، هستيم كه براي بدست آوردن پاية مستقل خطي در محدودة زير فضاي تعريف شده توسط بردارهاي ريتز وابسته به بار به كار مي رود. به پايداري عددي روند Gram-Schmidt براي بدست آوردن مقادير ويژه در سيستمهاي ماتريسي بزرگ توجه زيادي شده است و مطالب زيادي مي توان آموخت. دسته بندی: مهندسی عمران » سایر تعداد مشاهده: 204 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 93 حجم فایل:5,887 کیلوبایت   50,000   راهنمای استفاده: در قالب word و در 93 صفحه، قابل ویرایش. بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA دانلود تحقیق بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA تحقیق در مورد بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA تحقیق بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA تحقیق درباره بررسي بردارهاي ريتز وابس

توضیحات مختصر و مفید درباره تحقیق بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

مهندسی عمران » سایر تعداد مشاهده: 204 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 93 حجم فایل:5,887 کیلوبایت

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA|تحقیق بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA|تحقیق در مورد بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA|تحقیق درباره بررسي بردارهاي ريتز وابس|دانلود تحقیق بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA
منتشر شده در
 • پاورپوینت تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره دارایی ها و مدیریت سرمایه گذاری
 • درباره پاورپوینت تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره دارایی ها در دسته بندی مدیریت سرمایه گذاری + 29815 پاورپوینت تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره دارایی ها یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به…

 • شیپ فایل جاده های ارتباطی استان البرز و جغرافیا
 • درباره شیپ فایل جاده های ارتباطی استان البرز در دسته بندی جغرافیا + 130563 شیپ فایل جاده های ارتباطی استان البرز یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل، جغرافیا موضوع مورد نظر…

 • جزوه آموزشی تنيس روي ميز (درس تربیت بدنی عمومی2) و تربیت بدنی
 • درباره جزوه آموزشی تنيس روي ميز (درس تربیت بدنی عمومی2) در دسته بندی تربیت بدنی + 99105 جزوه آموزشی تنيس روي ميز (درس تربیت بدنی عمومی2) یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و…

 • تحقیق خالص سازي بنزوئيك اسيد به روش تصعيد و سایر
 • درباره تحقیق خالص سازي بنزوئيك اسيد به روش تصعيد در دسته بندی سایر + 55491 تحقیق خالص سازي بنزوئيك اسيد به روش تصعيد یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل، سایر موضوع…

 • تحقیق سدیم و مهندسی متالورژی
 • درباره تحقیق سدیم در دسته بندی مهندسی متالورژی + 10687 تحقیق سدیم یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل، مهندسی متالورژی موضوع مورد نظر را بررسی کرده و نتایج به دست آمده…

 • طرح درس چند پایه ریاضی اول تا ششم موضوع اندازه گیری و طرح درس
 • درباره طرح درس چند پایه ریاضی اول تا ششم موضوع اندازه گیری در دسته بندی طرح درس + 72699 طرح درس چند پایه ریاضی اول تا ششم موضوع اندازه گیری یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی،…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *