پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا،دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی و مدیریت بازاریابی

درباره پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا،دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی در دسته بندی مدیریت بازاریابی + 29063

پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا،دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل، مدیریت بازاریابی موضوع مورد نظر را بررسی کرده و نتایج به دست آمده را به صورت شفاف و قابل فهم بیان می‌کند. این نوع پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا،دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی، برای افزایش دانش و تحقیقات در زمینه‌های مدیریت بازاریابی، به کار گرفته می‌شود. برای مشاهده توضیحات کامل پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا،دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی 29063 به لینک دانلود بروید.

دانلود

پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا،دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی دسته بندي : مدیریت » مدیریت بازاریابی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی،در قالب ppt و در 355 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: معرفی بازاریابیمقدمهتعریف بازاریابی جدیدنیازها و خواسته هامبادلهبازارابعاد گوناگون مارکتینگمدیریت بازاریابیانواع تقاضا و وظایف اساسی بازاریابیتقاضای منفینبودن تقاضاتقاضای پنهانتقاضای تنزلیتقاضای فصلیتقاضای کاملتقاضای بیش از حدتقاضای ناسالمگرایش بازاریابی و مفروضات عمده آنمقایسه مفهوم قدیم و جدید بازاریابیپایه های گرایش بازاریابیسیستم بازارعناصر محیط بازاریابیاستراتژی های رقابتیروش های رقابتی رهبران بازارروش های رقابتی دنباله رو های بازارفصل دوم: برنامه ریزی استراتژیک بازاریابیمقدمهارکان برنامه ریزی استراتژیک بازاریابیسطوح سازمانی شرکت هابرنامه استراتژیک کلان شرکتفلسفه وجودي شرکتمواردی که فلسفه وجودی باید به دقت تعریف کندشناسایی واحدهاي خود گردانتجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت سرمایه گذاري هاروش گروه مشاوران بوستونروش جنرال الکتریکبرنامه ریزي استراتژیک واحدهارابطه میان برنامه ریزی استراتژیک و بازاریابیفرآیند بازاریابیتجزیه و تحلیل فرصت هاي بازاریابیجستجو و انتخاب بازارهاي هدفطراحی استراتژي بازاریابیبرنامه ریزي براي برنامه هاي بازاریابیسازماندهی، اجرا و کنترل کلیه فعالیت هاي بازاریابیعناصر آمیخته بازاریابیماهیت و محتواي برنامه بازاریابیفصل سوم: تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعات بازاریابیمقدمهنکاتی که در تحقیقات بازاریابی، باید مورد توجه قرار گیردسیستم هاي اطلاعاتی بازاریابیمزایاي استفاده از سیستم هاي پشتیبانی از تصمیمات بازاریابیکاربردهاي تحقیقات بازاریابیمدیریت بازاریابی و فرآیند تحقیقات بازاریابیتعریف مسالهتعیین و تنظیم فرضیه هاطراحی تحقیقمشخص کردن نوع تحقیقتعیین منابع کسب اطلاعاتداده هاي اولیهداده هاي ثانویهانواع تحقیقطراحی و انتخاب نمونهنمونه گیري احتمالینمونه گیري غیراحتمالینمونه گیري تصادفی سادهنمونه گیري طبقه بندي شدهنمونه گیري خوشه اينمونه گیري منطقه ايجمع آوري داده هامشاهدهنظرخواهی یا نظر سنجیآزمایشتجزیه و تحلیل، تعبیر، تفسیر و عرضه یافته هانحوه ارائه نتیجه تحقیقفصل چهارم: رفتار مصرف کنندهفرآیند تصمیم گیري خرید مصرف کنندهتشخیص مساله (نیاز)جستجوي اطلاعاتمنابع اطلاعات بیرونی یا خارجیارزیابی راه چاره ها یا گزینه ها (با توجه به معیار هاي خرید)تصمیم خریدرفتار پس از خریدانواع حل مسأله خریدعوامل موثر در فرایند تصمیم گیري خریدعوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهعوامل روانی و فرديعوامل موقعیتیتاثیرات فرهنگیتأثیرات طبقه اجتماعیتأثیرات گروه هاي مرجعتاثیرات خانواده و هم خانگیانگیزهادراكیادگیريخودپنداريسبک زندگیتلقیات و برداشت هاآثار موقعیت خرید بر روي فرآیند تصمیم خریدمشخصات اصلی خرید هاي سازمانیفرآیند تصمیم گیري خرید سازمانیفصل پنجم: تقسیم بازار و تعیین بازار هدفمقدمهمزایای تقسیم بازارتقسیم بندی بازار چیست؟معیارهاي تقسیم بازارروش ها و متغیرهاي تقسیم بازارتقسیم بازار بر اساس متغیرهاي جغرافیاییتقسیم بازار بر اساس متغیر هاي جمعیت شناختیتقسیم بازار بر اساس عوامل روان شناختیتقسیم بازار بر اساس عوامل رفتاريسبک زندگی و شخصیتوضعیت وفاداري و انواع وفاداریانتخاب بازار هدف براي متمرکز کردن فعالیتطبقه بندي بازار به قسمت هاي کوچکتر  طبقه بندي اهدافپنچ معیار اصلی قابل استفاده در طبقه بندي اهدافاستراتژي هاي انتخاب بازار هدفاستراتژي بازاریابی یکساناستراتژي بازاریابی تفکیکیاستراتژي بازاریابی تمرکزيعوامل مؤثر در انتخاب استراتژي بازاریابیفصل ششم: پیش بینی فروشمقدمه                                             تخمین اندازه و سهم بازارتخمین نیازهاي کل بازارروش هاي پیش بینی فروشروش های کیفیروش های کمیبررسی نظر هیات مدیرانروش دلفیمزایا و معایب روش دلفیبررسی نظر نیروي فروشمزایا و معایب بررسی نظر نیروي فروشبررسی قصد مصرف کنندگان از خریدشبیه سازي آزمایش بازارآزمایش بازارتحلیل سري هاي زمانیروش هاي کمی دیگرتحلیل همبستگیروش کمترین مجذور (رگراسیون)روش قهقرایی چندمتغیره (رگراسیون چندمتغیره)مسائل مربوط به پیش بینیفصل هفتم: مدیریت محصولاتموضع یابیتوسعه استراتژي هاي موضع یابی محصولآمیخته محصولخط محصولعرض و عمق محصولپیوستگی آمیخته محصولمدیریت محصولات جدیدفرآیند توسعه محصول جدیدمراحل اصلی ایجاد و عرضه محصولات جدیدایده یابی و ایده زاییتصفیه ایده هاتوسعه و آزمایش مفهومتوسعه استراتژي بازاریابیبررسی تجاريپیش بینی فروشپیش بینی هزینه و سودتوسعه محصولآزمایش بازارتجاري کردنمنحنی عمر محصولمرحله معرفیمرحله رشدمرحله  بلوغ و اشباعمرحله افولعواملی که در محصول باید مورد بررسی قرار بگیردنام گذاري و مارك محصولمارك گذاري تولدکنندهمارك گذاري خصوصی براي متقاضیان خرده فروش یا عمده فروش محصولاتاستراتژی هاي مارك گذاريبسته بندي محصولضمانت نامه محصولخدماتفصل هشتم: کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریانمقدمهجدیدترین قلمرو در بازاریابیمفهوم جدید کیفیتمفهوم جدید خدمت به مشتریانراه هایی برای افزودن ارزش با ارائه خدمات به مشتریاناهمیت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریانتاثیرکیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان در آمیخته بازاریابیتأثیرات کیفیت وخدمات برمحصولتأثیرات کیفیت وخدمات برقیمتتأثیرات کیفیت وخدمات برترفیع محصولارائه خدمات به مشتریان و متمایز بودن محصولتأثیرات کیفیت وخدمات برتوزیعنقش بخش بازاریابی در کیفیت محصولبرنامه اي براي ارائه خدمات به مشتریانمرحله اول: انتظارات مشتریان را درک کنیدمرحله دوم: برای مشتریان اولویت برقرار نماییدمرحله سوم: اهداف خدمت را تعریف کنیدمرحله چهارم: در تمام سطوح سازمان تعهد به ارائه خدمات را ایجاد نماییدمرحله پنجم: انتظارات مطلوب در مشتریان ایجاد کنیدمرحله ششم: ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات ایجاد نماییدمرحله هفتم: کارکنان را پرورش دهیدمرحله هشتم: رضایت مشتریان را اندازه گیری کنیدمرحله نهم: در جستجوی شکایت کنندگان برآیید.فصل نهم: تعیین قیمتمقدمهوابستگی متقابل قیمت، محصول، ترفیع و توزیعقیمت گذاري درانواع بازارهاي مختلفقیمت گذاري درحالت رقابت کاملقیمت گذاري درحالت رقابت انحصاريقیمت گذاري درحالت رقابت انحصاري چندجانبهقیمت گذاري درحالت انحصار کاملتجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت و تقاضاتأثیر عوامل نامربوط به قیمت بر تقاضافرآیند قیمت گذاریتحلیل وضعیت بازارتخمین تقاضاکشش پذیریارزیابی تقاضا در بازارتغییرات منحنی تقاضاتحلیل رقابتانواع حساسیت تقاضاچهار گروه عمومی رقابت قیمتشناسایی موانع و محدودیت های  قیمت گذاریتعیین هدف های قیمت گذاریتحلیل توانمندي سودتعیین سطوح قیمت اولیهروش هاي قیمت گذاري مبتنی بر تقاضاقیمت گذاري ارزشیقیمت گذاري پرمایه و گرانقیمت گذاري نفوذيتفاوت قیمت گذاري تشخصی با پرمایهقیمت گذاري با اعداد خردهقیمت گذاری گروهی و ردیفیقیمت گذاری جمعی یا بسته ایقیمت گذاری پس روروش هاي قیمت گذاري مبتنی بر قیمت تمام شده و سودقیمت گذاري براساس منحنی تجربهروش هاي قیمت گذاري مبتنی بر رقابتتعدیل و مدیریت قیمت هاانواع تخفیف هافصل دهم: سیستم و مدیریت توزیعتعریف توزیعمدیریت کانال های توزیعانواع واسطه هامراحل تصمیمات مهم در طراحی کانال های توزیعمراحل طراحی کانال های توزیععوامل شناسایی کانال های مختلفارزیابی و گزینش کانال هاارزیابی و گزینش کانال هاکانال هاي اصلی توزیعشبکه توزیعخرده فروش هاعمده فروش هادلال ها و کارگزاراناساس طبقه بندي واسطه هاي خرده فروشانواع عمده فروش هامهم ترین انواع کارگزارانمدیریت توزیع فیزیکیوظایف توزیع فیزیکیفصل یازدهم: فعالیت هاي ترفیعی وتشویقیمقدمهفرآیند ارتباطات                                                                  عوامل موثر در ترکیب ترفیعاجزای آمیخته ترفیع و تشویقگام های اصلی برنامه تبلیغات آگهی هامشخص کردن هدفتصمیمات در مورد بودجه اگهیتصمیمات در مورد پیامتصمیمات در مورد رسانه گروهیارزیابی عملیات آگهی در رسانهپیشبرد فروشتصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروشایجاد برنامه پیشبرد فروشاهداف روابط عمومیمراحل تعیین زمان و نحوه استفاده از روابط عمومیفروش حضوريمزیت فروش حضوريانواع مشاغل فروشفرآیند استراتژیک فروش حضوريعوامل موثر در ترکیب ترفیعمراحلی که در انتخاب فروشندگان مهم استسه گام اصلی در انتخاب نیروي فروشروش های متداول پرداخت دستمزد به نیروی فروشفصل دوازدهم: انواع بازاریابیمقدمهانواع بازاریابیبازاریابی خود (شخصی)بازاریابی سازمانبازاریابی مکانبازاریابی ایدهبازاریابی خدماتیویژگی امورخدماتیآمیخته بازاریابی خدماتبازاریابی در سازمان هاي غیرتجارياهمیت بازاریابی غیرتجاریایجاد برنامه استراتژیک براي بازاریابی غیرتجاريتجزیه وتحلیل بازار هدفبرنامه ریزي محصولتعیین قیمتسیستم توزیعبرنامه هاي ترفیع فروشاجراي برنامه هاي عملیاتیفصل سیزدهم: بازاریابی بین المللیمقدمهاهمیت بازارهای جهانیاستراتژي همگانی یا ویژهمراحل عمده تصمیم گیري دربازاریابی بین المللارزیابی محیط بازاریابی بین المللیسیستم بازرگانی بین المللیوضعیت اقتصاديوضعیت سیاسی- قانونی کشورهاوضعیت فرهنگیتصمیم به فعالیت در سطح بین المللتصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین المللتصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین المللاستراتژي صادراتهمکاری مشترکسرمایه گذاری مستقیمانواع صادراتصادرات غیرمستقیمصادرات مستقیمانواع همکاری مشترکهمکاري مشترك از طریق واگذاري امتیازي خاصقرارداد تولیدقرارداد همکاري در مدیریتهمکاري به صورت مالکیت مشتركتوضیحات:کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی، از جمله منابع مهم درس مدیریت بازاریابی در سطح کارشناسی و هم  چنین مهمترین منبع طرح سوالات آزمون کارشناسی ارشد درس مدیریت بازاریابی مجموعه مدیریت می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل سیزده فصل این کتاب می باشد که در 355 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که هم می تواند به عنوان ارائه کلاسی و هم به عنوان خلاصه ای جامع و کامل جهت مطالعه و آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد درس مدیریت بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد.پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن، کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. دسته بندی: مدیریت » مدیریت بازاریابی تعداد مشاهده: 14608 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 355 حجم فایل:955 کیلوبایت   55,000   در قالب ppt و در 355 اسلاید، قابل ویرایش. محصولات مرتبط: پاورپوینت رفتار مصرف کننده (فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی تالیف روستا، ونوس و ابراهیمی) قیمت : 25,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل 708 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد روستا، ونوس و ابراهیمی قیمت : 25,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل 130 نمودار درختی نکات مهم کنکوری کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد دکتر روستا، ونوس و ابراهیمی قیمت : 25,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل جزوه 130 نمودار درختی نکات مهم کنکوری کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد دکتر روستا، ونوس و ابراهیمی قیمت : 25,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل پاورپوینت خلاصه کتاب بازاريابي و مديريت بازار تالیف حسن الوداري قیمت : 55,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل پاورپوینت انواع بازاریابی و سیستم های اطلاعات بازاریابی قیمت : 30,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل کتاب مدیریت بازاریابی دکتر احمد روستاکتاب مدیریت بازاریابی دکتر داور ونوسکتاب مدیریت بازاریابی دکتر عبدالحمید ابراهیمیپاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی دکتر احمد روستاپاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی دکتر داور ونوس

توضیحات مختصر و مفید درباره پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا،دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی

مدیریت » مدیریت بازاریابی تعداد مشاهده: 14608 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 355 حجم فایل:955 کیلوبایت

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی دکتر احمد روستا|کتاب مدیریت بازاریابی دکتر احمد روستا|کتاب مدیریت بازاریابی دکتر داور ونوس|کتاب مدیریت بازاریابی دکتر عبدالحمید ابراهیمی
منتشر شده در
 • نمونه سوال درس شیمی فیزیک 1 رشته شیمی فیزیک و شیمی محض و کاربردی دانشگاه پیام نور و نمونه سوال
 • درباره نمونه سوال درس شیمی فیزیک 1 رشته شیمی فیزیک و شیمی محض و کاربردی دانشگاه پیام نور در دسته بندی نمونه سوال + 37707 نمونه سوال درس شیمی فیزیک 1 رشته شیمی فیزیک و شیمی محض و کاربردی دانشگاه…

 • پاورپوینت تمرینات مربوط به رهنمون غیر کلامی استدلال سیال به صورت تصویری و روان شناسی
 • درباره پاورپوینت تمرینات مربوط به رهنمون غیر کلامی استدلال سیال به صورت تصویری در دسته بندی روان شناسی + 113719 پاورپوینت تمرینات مربوط به رهنمون غیر کلامی استدلال سیال به صورت تصویری یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی…

 • تحقیق بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن و سایر
 • درباره تحقیق بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن در دسته بندی سایر + 54795 تحقیق بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل، سایر موضوع مورد نظر را بررسی…

 • پاورپوینت آموزه های الهی درس دوم یگانه بی همتا و سایر
 • درباره پاورپوینت آموزه های الهی درس دوم یگانه بی همتا در دسته بندی سایر + 59515 پاورپوینت آموزه های الهی درس دوم یگانه بی همتا یک عنوان است که با رعایت اصول نگارشی و اخلاقی، به صورت دقیق و کامل،…

 • نمونه سوال درس روش ها و فنون تدریس رشته روانشناسی و تربیت بدنی و دینی و عربی دانشگاه پیام نور و نمونه سوال
 • درباره نمونه سوال درس روش ها و فنون تدریس رشته روانشناسی و تربیت بدنی و دینی و عربی دانشگاه پیام نور در دسته بندی نمونه سوال + 37077 نمونه سوال درس روش ها و فنون تدریس رشته روانشناسی و تربیت…

 • نمونه سوال درس مقدمات برنامه آموزشی رشته تربیت بدنی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور و نمونه سوال
 • درباره نمونه سوال درس مقدمات برنامه آموزشی رشته تربیت بدنی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور در دسته بندی نمونه سوال + 43045 نمونه سوال درس مقدمات برنامه آموزشی رشته تربیت بدنی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور یک عنوان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *